fbpx

ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ

(ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

м. Львів

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ” Е-ВІНГС ” (ТОВ ” Е-ВІНГС “) та партнери ФОП Білий О. Ю, ФОП Дробина В. В., ФОП Чижова А. В., ФОП Пеленський М. І., ФОП Садова-Чуба З. Т., ФОП Юпик Є. В., ФОП Матвєєв Я. В., ФОП Литвиненко З. О., ФОП Заїкіна О. О., ФОП Копилов В. О., ФОП Мотрук Р. Р., ФОП Мирончук А. Ю., ФОП Марценюк І. В., ФОП Литвиненко М. О., іменований/ні надалі «Наймодавець», в особі директора Мотрука Романа Руслановича, що діє на підставі статуту, з одного боку, і Ви, іменований (а) надалі «Наймач», з іншого боку, при спільному згадуванні в подальшому іменовані «Сторони», уклали цей Договір приєднання (далі – Договір) про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Даний Договір є публічним договором (надалі іменується – Договір) відповідно до статей 633, 634, 641 Цивільного кодексу України, а особа, що здійснює акцепт даної оферти стає Наймачем відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України .

1.2. Відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України даний Договір також вважається договором приєднання, оскільки його умови визначені Наймодавцем і можуть бути прийняті будь-якою особою лише шляхом приєднання до запропонованого Договору в цілому. Договір вважається укладеним з моменту прийняття Наймачем пропозиції про укладення Договору (акцепт). 

1.3. Текст цього Договору розміщено на веб-сайті за адресою https://e-wings.com.ua.

1.4. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень, Наймач вправі відмовитися від його укладення.

2. ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому Договорі, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

Наймодавець – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “Е-ВІНГС” (ТОВ “Е-ВІНГС”), та партнери. 

Партнер – юридична особа або фізична особа-підприємець, що надає  послугами в рамках Сервісу «E-Wings», отримує платежі за прокат електросамоката та несе відповідальність перед Наймачем за цим Договором в повному обсязі.

Наймач – фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, ознайомлена з умовами цього Договору та приєдналась до цього Договору.

Договір приєднання/публічна оферта — пропозиція укласти публічний договір між Наймачем і Наймодавцем, що визначає їхні взаємні права та обов’язки щодо надання та отримання послуг з прокату електросамоката (далі – Послуги), а також встановлює правила, обов’язкові під час надання/отримання послуг. 

Акцепт — повна й безумовна згода Наймача з усіма положеннями цього Договору на умовах, визначених Публічною офертою, та Додатків до неї, без застережень та винятків. Акцептом вважається факт здійснення Наймачем реєстрації на сайті https://e-wings.com.ua або мобільному додатку «E-Wings».

Мобільний додаток «E-Wings» (далі Мобільний додаток/додаток) – надавана Наймодавцем програма, що встановлюється Наймачем на мобільний пристрій та дозволяє користуватися сервісами Наймодавця.

Прокат/найм – використання електросамокату відповідно до його цільового призначення (особистого пересування містом), з моменту початку прокату до моменту його завершення, за правилами, визначеними цим Договором. 

Електросамокат – транспортний засіб, що передається в прокат Наймачу на умовах даного договору.

Безакцептне списання коштів – списання грошових коштів з банківської карти, вказаної Наймачем на виконання умов цього Договору. Списання коштів здійснюється без отримання додаткової згоди з боку Наймача, за правилами і в порядку, передбаченими законодавством України і цим Договором.

Персональні дані – будь-яка інформація що стосується Наймача, в тому числі, його прізвище, ім’я, по батькові, рік, місяць, дата і місце народження, адреса, паспортні дані, а також дані іншого документа, що посвідчує особу Наймача, контактні телефони, e-mail, обліковий запис в Мобільному додатку; відомості про банківську картку, надані Наймачем при реєстрації в Мобільному додатку, а також інші відомості, які можуть стати відомими Наймадавцю при укладанні, виконанні та припиненні дії цього Договору.

ПДР – правила дорожнього руху (з усіма змінами та доповненнями), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306.

Зона користування – територія міста, позначена в додатку «E-wings», в межах якої Наймача надає послуги прокату електросамокатів, та в межах якої Наймач може користуватися послугами Наймодавця.

Бронювання – закріплення обраного Наймачем електросамоката за даним Наймачем на час бронювання.

3. ПРИЄДНАННЯ НАЙМАЧА ДО ДОГОВОРУ

3.1. Наймач самостійно здійснює завантаження (скачування) на Пристрій Додаток «E-wings» з використанням магазинів додатків AppStore (itunes.apple.com) або Google Play (play.google.com) в мережі Інтернет.

3.2. Наймач самостійно здійснює необхідні дії по Реєстрації та Авторизації в Додатку «E-wings» або на Сайті.

3.3. Укладення цього Договору між Наймодавцем та Наймачем здійснюється шляхом приєднання Наймача до визначених Наймодавцем і викладеним у цьому Договорі умов.

3.4. Договір вважається укладеним (Наймач вважається приєднаним до Договору) з дати завершення реєстрації Наймача на Сайті або в Додатку «E-wings» і прийняттям Наймачем умов Угоди Наймача «E-wings».

3.5. Укладаючи цей Договір (приєднуючись до Договору), Наймач заявляє, гарантує та підтверджує, що він:

– володіє українською мовою на рівні достатньому для прочитання і усвідомлення змісту і значення Договору і всіх Додатків до нього;

– прочитав умови Договору, усвідомив значення і сенс зазначених документів, згоден з їх змістом і зобов’язується виконувати встановлені ними вимоги, а також розуміє всі наслідки своїх дій по приєднанню до цього Договору і подальшого користування Сервісом «E-wings»;

– згоден з обробкою своїх персональних даних Наймодавцем відповідно до Договору та чинним законодавством України; – надав Компанії при Реєстрації повні, дійсні і достовірні дані (в тому числі, персональні дані);

– відповідає всім вимогам, що пред’являються до нього цим Договором, зокрема, у нього є шолом для здійснення поїздок, у нього відсутні протипоказання для управління відповідними засобами пересування, його вік становить не менше 18 (вісімнадцяти) років, він відповідає вимогам, що пред’являються чинним законодавством України до особи, яка має право керувати засобами пересування. Зазначені вимоги до Наймача не є вичерпними. Наймодавець має право відмовити в реєстрації, а також не укладати Договір приєднання з особою, що не відповідає зазначеним вимогам, так само як у випадку, якщо у Наймодавця є підстави вважати, що Наймач може допустити порушення цього Договору;

– ознайомлений з правилами використування електросамокатом і згоден з його вимогами, а також забороною використання електросамоката для пересування двох і більше осіб; забороною триматися за ручку для аксесуарів при русі самоката; забороною на використання електросамокатом для самостійного пересування дитини до 18 років;

– згоден з розміщенням в електросамокаті будь-якого обладнання, що дозволяє відстежити і зафіксувати точні координати електросамоката, а також порушення зобов’язань за Договором приєднання з боку Наймача;

– згоден з тим, що розмір завданих Наймодавцю збитків, що виникли в результаті порушення Наймачем будь-яких його гарантій і зобов’язань за цим Договором визначається одноосібно Наймодавцем і на його розсуд, і безумовно погоджується відшкодовувати Наймодавцю такі збитки. Суми штрафів та відшкодувань: https://e-wings.com.ua/;

– згоден з тим, що цей Договір може бути змінений Наймодавцем без будь-яких повідомлень з Сторони Наймодавця, і зобов’язується самостійно відслідковувати відповідні зміни цього Договору. Нова редакція цього Договору або зміни вступають в силу з моменту їх розміщення на Сайті або в Додатку;

– згоден на отримання від Наймодавця будь-яких сповіщень, повідомлень, інформації та розсилок в будь-якому форматі, за умови відповідності їх змісту вимогам чинного законодавства України;

– визнає юридичну силу за документами, спрямованими Сторонами за допомогою Сайту, Додатку «E-wings» як за власноруч підписаними документами, за діями, здійсненими шляхом Сайту або Додатку «E-wings»;

– визнає, що засоби ідентифікації, які використовуються Наймодавцем, є достатніми для встановлення особи, від якого надходять відповідні документи і дії;

3.6. При використанні Сервісу «E-wings» і електросамокату Наймач зобов’язується дотримуватися вимог чинного законодавства України, в тому числі ПДР, правил парковки, що передбачені п.5.4.7.5,  п.5.4.14 Договору, а також умов Договору, користуватися електросамокатом з належною турботою і сумлінністю. 

3.7. Ознайомлення з умовами цього Договору має бути здійснене Наймачем до моменту початку використання Сервісу «E-wings». Наймач, що несвоєчасно ознайомився з умовами Договору, приймає на себе всі ризики пов’язані з цим несприятливих наслідків. 

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4.1. Наймодавець зобов’язується надавати Наймачу в порядку та на умовах цього Договору, у найм електросамокат, а Наймач зобов’язується користуватися Сервісом «E-wings» і електросамокатом в порядку та на умовах цього Договору, своєчасно і в повному обсязі оплачувати платежі, передбачені цим Договором та тарифами.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1 Обов’язки Наймодавця:

5.1.1 Надати Наймачеві інформацію про електросамокат, розміри платежів тощо, а також своєчасно розміщувати на Сайті Наймодавця інформацію про зміни умов Договору;

5.1.2 Надати Наймачеві придатний для використання за його цільовим призначенням електросамокат;

5.1.3 Нести витрати на утримання електросамоката, що виникають у зв’язку з його нормальною експлуатацією (за винятком витрат, які прямо покладені Договором на Наймача);

5.1.4 Забезпечувати дотримання вимог законодавства України при отриманні і обробці персональних даних Наймача;

5.1.5 Належним чином виконувати обов’язки, які випливають з цього Договору;

5.2 Права Наймодавця:

5.2.1 Здійснювати перевірку відомостей, в тому числі персональних даних, що надаються Наймачем під час реєстрації в Мобільному додатку «E-wings» або сайті https://e-wings.com.ua;

5.2.2 Обробляти персональні дані Наймача, надані під час реєстрації в Мобільному додатку «E-wings» або сайті https://e-wings.com.ua, а також отримані при укладенні та виконанні цього Договору;

5.2.3 У разі виникнення у Наймодавця сумнівів щодо правомочності використання зареєстрованого облікового запису, Наймодавець має право направити запит про надання додаткової інформації про особу Наймача, в тому числі, фотографій сторінок його паспорта, або іншого документа, що посвідчує особу. Сторони домовилися, що у разі ненадання відповіді на запит, Наймодавець має право призупинити надання послуг визначених цим Договором, а після закінчення трьох діб припинити дію цього Договору.

5.2.4 Здійснювати перевірку заборгованості Наймача за цим Договором, а також за іншими договорами між Наймачем і Наймодавцем, в разі якщо такі були укладені; 

5.2.5 Здійснювати контроль за забезпеченням збереження електросамоката, а також за його технічним станом, контролювати відповідність експлуатації електросамоката цілям, встановленим цим Договором;

5.2.6 Відмовити в укладенні договору, в разі надання Наймачем під час реєстрації в Мобільному додатку «E-wings» або сайті https://e-wings.com.ua недостовірних або не повних персональних даних;

5.2.7 Відмовити в укладенні Договору, призупинити або припинити його дію, при наявності у Наймача заборгованості, яка витікає з цього або інших Договорів, укладених між Наймачем і Наймодавцем, до моменту погашення такої заборгованості в повному обсязі, а також у разі порушення Наймачем інших умов даного Договору; 

5.2.8 В односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору (в т.ч. умови про вартість і умови прокату), правил користування Сервісом «E-wings», про що повідомляти Наймача шляхом розміщення відповідних відомостей на сайті https://e-wings.com.ua або в Мобільному додатку «E-wings»;

5.2.9 У разі покидання електросамоката, яким користується Наймач, Зони користування, більш ніж на 1 кілометр, заявити в правоохоронні органи про факт крадіжки, а також вдатися до інших передбачених законодавством України способів захисту своїх прав;

5.2.10 У разі наявності у Наймодавця достатніх підстав вважати, що Наймачем здійснюються шахрайські дії, а також інші прояви несумлінної поведінки, в односторонньому порядку припинити надання послуг визначених цим Договором, повідомивши про це Наймача через Сервіс «E-wings».

5.2.11 Перевести електросамокат в режим економії енергії (зниження швидкості) у разі зниження заряду акумулятора нижче 10%;

5.2.12 Здійснювати списання з банківської картки Наймача грошових коштів в оплату грошових зобов’язань Наймача перед Наймодавцем відповідно до Договору в безакцептному порядку (без отримання додаткової згоди Наймача);

5.2.13 Проводити різні промо та маркетингові акції з розміщенням правил і умов таких акцій на Сайті /або в Додатку «E-wings»;

5.2.14 Поступитися своїми правами щодо стягнення заборгованостей з Наймача, що утворилися за цим Договором, будь-яким третім особам, відповідно до чинного законодавства України без згоди Наймача, але з повідомленням Наймача про таку поступку;

5.2.15 Здійснювати вихідні дзвінки Наймачеві і відправляти голосові і інші повідомлення, що містять інформацію про стан заборгованості, іншу інформацію, що стосується надання Сервісу «E-wings», про нові послуги, новини, а також повідомлення рекламного характеру на номер мобільного телефону Наймача, який вказаний при реєстрації, а також направляти всю вищевказану інформацію на адресу електронної пошти, вказану Наймачем при реєстрації;

5.2.16 Вправі передавати права та обов’язки за цим Договором, третім особам в цілях виконання цього Договору без додаткової згоди Наймача.

5.3 Права Наймача: 

5.3.1. Вимагати від Наймодавця виконання ним своїх зобов’язань за Договором;

5.3.2. Користуватися Сервісом «E-wings» та використовувати електросамокат відповідно до умов цього Договору і вимог чинного законодавства України;

5.4 Обов’язки Наймача:

5.4.1 До початку використання електросамоката провести його зовнішній огляд на предмет наявності пошкоджень;

5.4.2 При виявленні пошкоджень або іншого роду недоліків електросамоката до початку його використання, повідомити про це Наймодавця і відправити йому фотографії за допомогою Сервісу «E-wings». У разі якщо Наймач до початку використання не повідомив Наймодавця про існуючі пошкодження або іншого роду недоліки електросамоката, Наймач визнає себе винним в заподіянні ушкоджень під час користування ним електросамокатом, якщо такі були виявлені іншим Наймачем або Наймодавцем в подальшому.

5.4.3 За відсутності ушкоджень та інших недоліків у електросамоката, прийняти електросамокат у тимчасове користування в порядку, передбаченому розділом 8 цього Договору;

5.4.4 Використовувати електросамокат у відповідності до його цільового призначення.

5.4.5 Керувати електросамокатом особисто. Наймач не має права передавати електросамокат третім особам у користування.

5.4.5.1 Наймач не має права передавати електросамокат особам, які не досягли повноліття або недієздатним особам, чи особам дієздатність яких є обмеженою.

5.4.6 Забезпечувати збереження електросамоката з моменту прийому в користування до моменту завершення прокату.

5.4.7 Бережно користуватися майном Наймодавця. Вживати заходів щодо запобігання шкоди майну Наймодавця. У зв’язку з цим, Наймачу забороняється вчиняти:

5.4.7.1 використовувати електросамокат на нерівних поверхнях, поза тротуарами і доріжками з твердим покриттям, переїжджати через будь-які ями, вибоїни, гірки, інші нерівності, що відрізняються від основного полотна більш ніж на 3 см, так само як і мають гострі краї, або інші особливості дорожнього полотна, що створюють додаткове навантаження для коліс електросамоката, калюжі, глибиною понад 1 см незалежно від можливості зовнішнього визначення глибини;

5.4.7.2 використовувати електросамокат для їзди по бездоріжжю, пересіченій місцевості;

5.4.7.3 виконувати акробатичні трюки, здійснювати стрибки, наїзди на перешкоди, бордюри, сходи; використовувати електросамокат в змаганнях;

5.4.7.4 використовувати електросамокат для транспортування, буксирування вантажів; пересуватися на електросамокаті більш ніж одній людині одночасно, а також перевозити дітей і тварин; переміщатися на електросамокаті при перевищенні сумарної ваги (з одягом, сумкою, рюкзаком і т.д.) понад 100 кг;

5.4.7.5 залишати електросамокат після закінчення прокату у важкодоступних місцях, пристібати його до різних конструкцій (знаків, стовпів, огорож тощо) або іншим чином блокувати електросамокат;

5.4.7.6 розбирати електросамокат або знімати будь які деталі з нього;

5.4.7.7 знімати наклейки, ідентифікаційні номери, штрих-коди, так само як і наносити написи, наклеювати наклейки, наносити позначки, пошкоджувати лакофарбове покриття електросамокатів, забруднювати його (за винятком нормального забруднення під час використання);

5.4.7.8 використовувати технології або вживати дії, які можуть завдати шкоди Сайту Наймодавця, Мобільному додатку «E-wings», електросамокатам, іншому майну Наймодавця;

5.4.7.9 Наймачу забороняється вносити будь-які зміни в електросамокат, змінювати будь-які його характеристики, здійснювати поліпшення або погіршення електросамокатів.

5.4.8 Негайно сповістити Наймодавця через Сервіс «E-wings» про будь-які ушкодження електросамоката, отримані під час прокату, відключення будь-яких з систем, інші несправності, дорожньо-транспортні пригоди за участю електросамоката; порушення функціонування Сервіс «E-wings». При таких обставинах Наймач повинен припинити використання електросамоката, про що потрібно проінформувати Наймодавця через Сервіс «E-wings»;

5.4.9 Вживати належних заходів для захисту свого облікового запису в Сервісі «E-wings» від несанкціонованого використання іншими особами, і негайно повідомити Наймодавцю відповідну інформацію, в разі виявлення такого використання;

5.4.10 Наймач не має права передавати дані свого облікового запису в Сервісі «E-wings» (логін, пароль тощо) третім особам;

5.4.11 Стежити за оновленнями інформації на Сайті Наймодавця, а також в Мобільному додатку «E-wings»;

5.4.12 Своєчасно, згідно з умовами цього Договору вносити плату за прокат, оплачувати інші платежі, передбачені Договором, здійснювати оплату в повній мірі послуги прокату електросамоката, навіть якщо електросамокат через низький заряд батареї перейшов в економний режим, або відключився через те, що був розряджений під час попереднього періоду прокату цим Наймачем;

5.4.13 У випадку списання коштів з рахунку Наймача в розмірі, що не відповідає тарифам, негайно повідомити про це Наймодавця через Сервіс «E-wings», електронною поштою або за телефоном, вказаними на сайті Наймодавця;

5.4.14 Після закінчення використання електросамокату і припинення прокату Наймач зобов’язаний припаркувати електросамокат в межах Зони користування на велопарковці, а в разі її відсутності – на узбіччі дороги або на тротуарі, але таким чином, щоб електросамокат не перешкоджав руху пішоходів або транспортних засобів. Наймач не повинен допускати паркування електросамоката на трамвайних коліях, на залізничних коліях чи переїздах, у тунелях, на естакадах, мостах, шляхопроводах, на пішохідних переходах і ближче 5 м перед ними чи після них; на проїжджій частині, поблизу небезпечних поворотів; на смузі для велосипедистів; на перетині проїжджих частин і ближче 5 м від краю проїжджої частини; ближче 15 метрів від місць зупинки маршрутних транспортних засобів або стоянки легкових таксі.

5.4.15 Електросамокат повинен бути повернутий Наймодавцю в технічно справному стані, без будь-яких ушкоджень, в порядку, передбаченому цим Договором;

5.4.16 Під час користування електросамокатом Наймач зобов’язаний дотримуватися правил дорожнього руху і особисто нести відповідальність, встановлену законодавством України, за їх порушення. У зв’язку з цим, Наймач при користуванні електросамокатом, зокрема, повинен: – здійснювати рух по велосипедній доріжці; – при русі в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості необхідно увімкнути фару самоката, а також мати на собі предмети зі світловідбиваючими елементами і забезпечувати видимість цих елементів іншим учасникам дорожнього руху.

5.4.17 З метою запобігання притягнення Наймача до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, Наймачу забороняється: 

5.4.17.1 керувати електросамокатом в стані алкогольного, наркотичного, токсичного або іншого сп’яніння, так само як і відмовлятися від проведення процедури медичного огляду за запитом уповноваженої особи;

5.4.17.2 керувати електросамокатом не тримаючись за кермо хоча б однією рукою;

5.4.17.3 спускатися на електросамокаті в метро, підземні переходи, заїжджати всередину будівель та споруд, на території з обмеженим доступом, приватні території тощо;

5.4.18 Не допускати заподіяння шкоди життю, здоров’ю та майну третіх осіб, в тому числі інших учасників дорожнього руху. У разі заподіяння шкоди з використанням електросамоката, Наймач притягується до відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.4.19 У випадку настання ДТП з вини Наймача або обопільної вини Наймача і іншого (інших) учасника(ів) дорожньо-транспортного руху, а також іншого випадку пошкодження, в безумовному порядку і в повному обсязі відшкодувати Наймодавцю заподіяну шкоду та інші документально підтвердженні витрати понесенні Наймодавцем.

5.4.20 Використовувати електросамокат виключно в межах зони користування та із дотримання швидкісного режиму визначеного нормами чинного законодавства.

6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1 Здійснення плати за прокат, штрафів та інших платежів, передбачених цим Договором, здійснюється за допомогою безакцептного списання грошових коштів з гаманця Наймача в додатку “E-wings” у відповідність з тарифами Наймодавця.

6.2 Наймач зобов’язаний здійснити поповнення особистого гаманця у спосіб визначений сервісом “E-wings”.

6.3 При акцепті цієї Оферти Наймач висловлює свою беззастережну згоду на безакцептне списання грошових коштів з особистого гаманця в сервісі “E-wings” чи іншого карткового рахунку, що становлять плату за користування електросамокатом, штрафи та інші платежі, передбачені цим Договором.

6.4 За користування електросамокатом Наймач сплачує Наймодавцю плату за прокат електросамокату відповідно до тарифів вказаних в Мобільному додатку “E-wings” та на сайті Наймодавця;

6.5 На послуги Наймодавця не нараховується ПДВ, оскільки він не зареєстрований як платник ПДВ.

6.6 Списання грошових коштів за прокат електросамоката здійснюється відразу після припинення користування електросамокатом (після завершення поїздки).

6.7 При неправомірному списанні грошових коштів з гаманця Наймача в додатку “E-wings”, останній має право звернутись до Наймодавця за номерами телефонів (контактами), що вказані на сайті E-wings (https://e-wings.com.ua/), для повернення таких коштів.

6.8 Повернення коштів Наймачу неможливе, при не повній транзакції та якщо з моменту поповнення пройшло більше ніж 14 днів, при цьому, невикористані кошти враховуються Наймодавцем при подальшому використанні послуг Наймачем.

7. СТРОК ПРОКАТУ ЕЛЕКТРОСАМОКАТА

7.1 Строк прокату електросамоката обчислюється в хвилинах.

7.2 Строк прокату електросамоката розпочинається з моменту натискання у Мобільному додатку «E-wings» кнопки «Бронювати/+1самокат/Їхати» і закінчується у момент фактичного завершення прокату електросамоката Наймачем шляхом натискання кнопки «Завершити поїздку» в Мобільному додатку «E-wings»  та надіслання, в якості підтвердження, фотографії загального вигляду припаркованого електросамоката через Мобільний додаток «E-wings».

7.3 Наймач не має права користуватись електросамокатом до акцепту даного Договору, а також після його завершення, розірвання, припинення тощо.

8. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРОСАМОКАТА

8.1 Прийом-передача електросамоката від Наймодавця до Наймача здійснюється наступним чином:

8.1.1 Наймач за допомогою Мобільного додатку «E-wings» обирає на карті будь-який вільний електросамокат. Після цього, Наймач за допомогою Мобільного додатку «E-wings» сканує QR код, що розташований на кермі електросамоката, або відкривши відповідну сторінку в Мобільному додатку «E-wings» вручну вводить номер обраного електросамоката або вчиняє інші дії визначені Мобільним додатком «E-wings» повязані з прийманням-передачою електросамокату. При цьому в Мобільному додатку відображаються наступні відомості про електросамокат: місцезнаходження, вартість 1 хвилини прокату та вартість розблокування, рівень заряду акумулятора.

8.1.1.1 Наймач за допомогою Мобільного додатку «E-wings» може забронювати конкретний електросамокат, за ціною та на строк, визначені в Мобільному додатку «E-wings» або на сайті Наймодавця. Бронювання може бути відмінене Наймачем через Мобільний додаток «E-wings».

8.1.1.2 Наймодавець має право відмовити Наймачу в бронюванні у разі наявності хоча б одного факту відміни бронювання або у разі відсутності факту початку прокату електросамоката Наймачем по закінченню строку бронювання.

8.1.2 В момент натискання кнопки «+1самокат/Їхати» в Мобільному додатку «E-wings» Наймач підтверджує фактичний прийом обраного електросамоката і застосовуваної до нього вартості прокату та інших умов і з цього моменту починає обчислюватися час прокату конкретного електросамоката.

8.2 Прийом-передача електросамоката від Наймача до Наймодавця здійснюється наступним чином:

8.2.1 Наймач паркує електросамокат в дозволеному місці у межах зони користування, натискає в Мобільному додатку «E-wings» кнопку «Завершити поїздку» та надсилає через Мобільний додаток «E-wings» фото припаркованого електросамоката.

8.2.2 Строк прокату електросамоката закінчується у момент натискання Наймачем кнопки «Завершити поїздку» у Мобільному додатку «E-wings» та надсилання у спосіб визначений Мобільним додатком «E-wings» фото припаркованого електросамока. За умови виконання Наймачем передбаченого Договором порядку прийому-передачі електросамоката, Наймачу в Мобільний додаток «E-wings» приходить підтвердження завершення прокату.

8.2.3 Факт отримання послуг Наймачем підтверджується списанням коштів з особистого гаманця Наймача в сервісі “E-wings” або карткового рахунку Наймача при недостатності коштів у гаманці в сервісі “E-wings”.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1 За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
9.2 При простроченні оплати заборгованостей більше ніж на 48 годин з моменту їх виникнення, Наймодавець нараховує пеню в розмірі 2% від суми простроченої заборгованості, за кожен день такого прострочення.
9.3 У випадку порушення Наймачем положень, передбачених п.п. 5.4.7.7 та 5.4.14 цього Договору, Наймач оплачує штраф розміром 500 грн. за кожен випадок такого порушення.
9.4 У випадку порушення Наймачем положень, передбачених п.п. 5.4.8; 5.4.10; 5.4.16; 4.4.17 цього Договору, Наймач оплачує штраф розміром 700 грн. за кожен випадок такого порушення.
9.5 У випадку порушення Наймачем положень, передбачених п. 5.4.15; 5.4.20 цього Договору, Наймач оплачує штраф розміром 2500 грн. за кожен випадок такого порушення.
9.6 Сплата штрафних санкцій не звільняє Наймача від відшкодування збитків, завданих Наймодавцеві.
9.7 Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження електросамоката, з моменту натискання в Мобільному додатку «E-wings» кнопки «+1самокат/Їхати» і до моменту завершення прокату несе Наймач.
9.8 За порушення ПДР на Наймача покладається відповідальність, що передбачена чинним законодавством України.
9.9 У випадку порушення Наймачем положень, передбачених 5.4.7.4; цього Договору, Наймач оплачує штраф розміром 1000 грн. за кожен випадок такого порушення.
9.10 Наймач в безумовному порядку і в повному обсязі зобов’язаний відшкодувати Наймодавцю заподіяну шкоду та інші документально підтвердженні витрати понесенні Наймодавцем, що виникли в результаті порушення Користувачем будь-яких його гарантій і зобов’язань за цим Договором, в т.ч. витрати, пов’язані з претензіями третіх осіб у зв’язку з використанням Наймачем електросамоката;

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

11. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

11.1 Цей Договір може бути розірваний до закінчення його дії за згодою Сторін або за ініціативою однієї в порядку та з підстав визначених цим Договором.

11.2 Цей Договір може бути розірваний достроково в односторонньому позасудовому порядку за ініціативою Наймодавця з таких підстав:

11.2.1 При неодноразовому (два чи більше разів) порушення Наймачем ПДР під час користування електросамокатом;

11.2.2 При неодноразовому (два чи більше разів) порушення Наймачем правил паркування електросамоката;

11.2.3 При встановленні факту заподіяння Наймачем шкоди електросамокату Наймодавця;

11.2.4 При встановленні факту застосування Наймачем технічних засобів, що блокують GPS-сигнал, а також інших способів відключення захисних систем або систем контролю, встановлених на електросамокати.

11.3 При достроковому розірванні Договору з ініціативи Наймодавця Договір вважається розірваним з моменту повідомлення про це Наймача через Мобільний додаток «E-wings».

11.4 Цей Договір може бути розірваний достроково в односторонньому позасудовому порядку з ініціативи Наймача, в разі направлення ним запиту на видалення його як Наймача, за умови відсутності заборгованості перед Наймодавцем, штрафів та інших платежів, передбачених цим Договором.

11.5 Запит на видалення Наймача направляється Наймачем на електронну пошту Наймодавця – ewingsukraine@gmail.com або через кнопку «Видалити» в меню Профіль в мобільному додатку «E-wings».

11.6 У випадку розірвання Договору з ініціативи Наймача, за відсутності заборгованості, Договір вважається розірваним після спливу 10 календарних днів з дати направлення Наймачем запиту на видалення Наймача. При наявності у Наймача заборгованості, Договір вважається розірваним після спливу 10 календарних днів з дати повного погашення Наймачем заборгованості по платежах за прокат, штрафів та інших платежів, передбачених цим Договором. В день розірвання Договору Наймодавець видаляє обліковий запис Наймача.

11.7 Закінчення дії Договору не звільняє Наймача від обов’язку оплатити плату за прокат, штрафи та інші платежі за Договором, а також не звільняє від відповідальності за порушення умов Договору.

12. ЗГОДА НАЙМАЧА НА ОБРОБКУ ЙОГО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

12.1 В рамках цього Договору Наймач надає Наймодавцеві свої персональні дані. Наймодавець має право перевірити надані Наймачем відомості.

12.2 При акцепті цього Договору Наймач дає свою згоду на обробку його персональних даних. Ця згода стосується наступних дій з персональними даними: збір; запис; систематизація; накопичення; зберігання; уточнення (оновлення, зміна); використання; передачу; блокування; видалення; знищення; а також інше використання Наймодавцем наданих йому персональних даних.

12.3 Наймач дає свою згоду на розсилку реклами та інформації рекламного характеру про Наймодавця, про послуги, які ним надаються, про акції та про партнерів.

12.4 Наймач гарантує дійсність всіх вказаних ним персональних даних.

12.5 Наймач має право направити запит на видалення персональних даних шляхом видалення облікового запису. Видалення персональних даних здійснюється протягом 10 календарних днів після надходження Наймодавцю запиту на видалення Наймача.

13. ФОРС-МАЖОР

13.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання зобов’язань стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор), які Сторони не могли передбачити на момент укладення Договору.

13.2 Якщо будь-яка з обставин непереборної сили вплинула на виконання зобов’язань в строк, встановлений Договором, то цей термін пропорційно пересувається на час дії обставини непереборної сили. У разі якщо зазначений термін перевищує три місяці, кожна із Сторін має право відмовитися від виконання Договору в односторонньому позасудовому порядку, письмово повідомивши про це іншу Сторону за Договором з використанням Мобільного додатку «E-wings» або електронної пошти.

13.3 В разі настання обставин непереборної сили, Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за Договором, зобов’язана протягом 3 (трьох) днів сповістити іншу Сторону про настання даних обставин.

13.4 Сторона, що не виконала свого обов’язку сповістити іншу Сторону про настання обставин непереборної сили в строк, зазначений в п. 12.3, і документально не підтвердила їх наступ, втрачає право посилатися на ці обставини як на підставу звільнення від відповідальності за неналежне виконання Договору.

14. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

14.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством України .

15. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

15.1 Питання, які не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

15.2 Сторони домовилися про те, що, в разі виникнення спору, вони до звернення в суд зобов’язані дотримати досудового (претензійного) порядку врегулювання спору. У такій ситуації, одна Сторона за Договором, протягом 7 (семи) календарних днів з дати виникнення спірної ситуації повинна направити іншій Стороні письмову Претензію з використанням Мобільного додатку «E-wings» або за адресою, вказаною при укладанні Договору. До письмової Претензії повинні бути додані документи (їх скани) та (або) фотографії, які обґрунтовують вимоги Сторони. Сторона, яка отримала Претензію, зобов’язана протягом 7 (семи) календарних днів дати на неї обґрунтовану письмову відповідь. Письмова відповідь на Претензію відправляється з використанням Мобільного додатку «E-wings» або на електронну адресу, вказану при укладанні Договору. До відповіді на Претензію повинні бути додані документи (їх скани) та (або) фотографії, що обгрунтовують надану відповідь.

15.3 В разі неотримання відповіді на Претензію у встановлений п. 14.2. Договору термін, або незгоди з отриманою відповіддю, зацікавлена Сторона має право звернутися за захистом своїх прав і охоронюваних законом інтересів до суду.

15.4 Сторони домовилися про те, що розгляд спорів, які виникають при укладанні, виконанні, розірванні цього Договору, здійснюється судом за місцезнаходженням Наймодавця.

16. РЕКВІЗИТИ НАЙМОДАВЦЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Е-ВІНГС», (ТОВ «Е-ВІНГС»)

Код ЄДРПОУ: 43529273

80380, Львіська обл., Жовківський р-н, село Великі Грибовичі, вул. Л. Українки, буд. 16

IBAN UA273253210000026008053783229

Директор МОТРУК РОМАН РУСЛАНОВИЧ

 

ПАРТНЕРИ

м. ЛЬВІВ

ФОП БІЛИЙ ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ

УКРАЇНА, 80380, ЛЬВIВСЬКА ОБЛ., ЖОВКIВСЬКИЙ РАЙОН, С. ВЕЛИКІ ГРИБОВИЧІ ВУЛ. Л.УКРАЇНКИ, БУД. 16

IBAN UA59 305299 00000 26005021009851

МФО: 305299

ІПН: 3411703418

ФОП БІЛИЙ О. Ю.

 

м. ВІННИЦЯ

ФОП ДРОБИНА ВСЕВОЛОД ВОЛОДИМИРОВИЧ

Вул. Центральна, 8, село Вовчок, Немирівский район, Вінницька область, 22851

IBAN UA213026890000026003055374446

МФО: 302689

ІПН: 2869723695

ФОП ДРОБИНА В. В.

 

м. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 

ФОП ЧИЖОВА АНАСТАСІЯ ВАЛЕРІЇВНА  

54050, м. Миколаїв, вул. Металургів, б. 28, кв.320,321,322

IBAN UA253052990000026003044926269

МФО: 305299

ІПН: 3442605380

ФОП ЧИЖОВА А. А.

 

м. ДРОГОБИЧ

ФОП ПЕЛЕНСЬКИЙ МАРКО ІГОРОВИЧ

Україна, 81562, Львівська обл., Львівський р-н, м. Комарно, вулиця Щирецька 17

IBAN UA373052990000026004041014203

МФО: 305299

ІПН: 3601506610

ФОП ПЕЛЕНСЬКИЙ М. І.

 

м. КАЛУШ

ФОП САДОВА-ЧУБА ЗОРЯНА ТАРАСІВНА

ЄДРПОУ: 3037506206

79053, Львівська обл. м. Львів, вул. Наукова 6а кв. 57

UA863052990000026009041024500

АТ КБ «ПриватБанк»

ФОП САДОВА-ЧУБА З. Т.

 

м. ОДЕСА

ФОП Юпик Євген Васильович

ЄДРПОУ: 3332610431

54052, Миколаївська обл., місто Миколаїв, 

вул. Океанівська, будинок 47, квартира 12

UA153052990000026004014916361

АТ КБ «ПриватБанк» 

ФОП Юпик Є. В.


м. ОДЕСА

ФОП Матвєєв Ярослав Володимирович

ІПН: 3186920175

54055, Миколаївська обл., місто Миколаїв,

вулиця Лазурна, будинок 24, корпус а, квартира 71

UA433052990000026008021715421

АТ КБ «ПриватБанк»

ФОП Матвєєв Я. В.

 

м. КРЕМЕНЧУК

ФОП Литвиненко Зоя Олександрівна

ЄДРПОУ: 2272812047

39704, Полтавська обл., Кременчуцький р-н,

село Нова Знам’янка вул. Курчатова, будинок 31

UA393052990000026001001216624

ФОП Литвиненко З. О.


м. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

ФОП Заїкіна Ольга Олегівна

ЄДРПОУ: 3367402466

74000, Херсонська обл., місто Херсон,

вулиця Іллі Кулика, будинок 139, корпус А, квартира 16

IBAN UA423052990000026003041716621

ФОП Заїкіна О. О.


м. СУМИ
ФОП Копилов Владислав Олегович

ІПН: 3496104136

41606, Сумська обл., Конотопський р-н, місто Конотоп,

вулиця Вишнева, будинок 23

IBAN UA983375460000026007025201951

Назва банку: АТ КБ «ПриватБанк»

ФОП Копилов В. О.


м. ЛЬВІВ

ФОП Мотрук Роман Русланович

ЄДРПОУ: 3502705119

78249, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н,

село Шепарівці, вулиця Івана Франка, будинок 10

IBAN UA023052990000026000031028043

ФОП Мотрук Р. Р.


м. ЛЬВІВ

ФОП  Мирончук Андрій Юрійович

ІПН: 2954909295

79054, Львівська обл., місто Львів, 

вулиця Любінська, будинок 101, квартира 58 

IBAN  UA223204780000026001924921620

Назва банку: АТ КБ «ПриватБанк»

ФОП Мирончук А. Ю.


м. ЛЬВІВ

ФОП  Марценюк Іванна Василівна

ІПН: 3200604906

79014, Львівська обл., місто Львів, 

вулиця Личаківська, будинок 139, квартира 5 

IBAN  UA523204780000026009924929635

Назва банку: АТ КБ «ПриватБанк»

ФОП Марценюк І. В.


м. Горішні Плавні

ФОП Литвиненко Михайло Олександрович

ІПН: 3387000133

39704, Полтавська обл., Кременчуцький р-н,

село Нова Знам’янка вул. Героїв України, будинок 31

IBAN UA853996220000000260012335661

Назва банку: АТ КБ «ПриватБанк»

ФОП Литвиненко М. О.

Scroll to Top
Догори